درباره من:

حمیده دهقانی هستم کوچ حرفه ای ACTPاز اکادمی FCA تاییدصلاحیتPCCاز فدراسیون بین المللی کوچینگICF کارشناس ارشد پرستاری- مدیریت کسب وکارDBA- دانشجوارشد روانشناسی صنعتی سازمانی

مقالات


 • عضو هیات علمی و مدرس دانشگاه علوم پزشکی و دانشکده پرستاری ۳۰ سال
 •  کارشناس ارشد روانشناسی صنعتی سازمانی
 • دکتری مدیریت کسب وکارdba
 • کارشناس ارشد پرستاری
 • سابقه استاد راهنما و مشاور پایان نامه دانشجویان ارشد
 • سابقه تالیف و ترجمه کتاب 
 • سابقه چاپ مقالات متعدد علمی در ژورنال علمی پژوهشی معتبر کشور و خارج از کشور
 • مدیر گروه رشته پرستاری دانشکده علوم پزشکی
 • عضو شورای تحقیقات قلب و عروق دانشگاه

مدارک


 • گواهی کوچینگ حرفه ای ۱۲۵ ساعت ACTP از اکادمی FCA
 • گواهی تاییدصلاحیت PCC از فدراسیون بین المللی کوچینگ  icf
 • گواهی کوچینگ روانشناسی مثبت گرا
 • گواهی کوچینگ سلامت
 • گواهی دوره منتورکوچینگ ازاکادمی ایمپکت
 • گواهی کوچینگ گروهی از اکادمی fca


مهارت ها


 • مهارت کوچینگ 
 • مهارت تدریس 
 •  مدرس حرفه ای تیپ شناسی MBTI
 • مهارت تدریس رشد فردی
 • مهارت مشاوره سلامت جنسی

سوابق شغلی


 • 30 سال سابقه تدریس بعنوان هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی
 • سابقه بیش از 1000 ساعت کوچینگ حرفه ای
 • سابقه تدریس مهارت کوچینگ برای مدیران دانشگاه علوم پزشکی
 • سابقه چندین سال تدریس دردانشگاه
 • سابقه چندین سال مدیریت
 • سابقه تدریس مهارت رشد فردی
 • مدرس مهارت زندگی(مدیریت استرس-خشم -خوداگاهی)

سوابق تحصیلی


 • دکتری مدیرت کسب و کار DBA
 • کارشناس ارشد روانشناسی صنعتی سازمانی


رزرو جلسه کوچینگ

برای رزرو جلسه باید وارد سایت شوید

تعداد نظرات