درباره من:

حمیده دهقانی هستم کوچ حرفه ای ACTPاز اکادمی FCA تاییدصلاحیتPCCاز فدراسیون بین المللی کوچینگICF کارشناس ارشد پرستاری- مدیریت کسب وکارDBA- دانشجوارشد روانشناسی صنعتی سازمانی

مقالات


عضو هیات علمی و مدرس دانشگاه علوم پزشکی و دانشکده پرستاری ۳۰ سال

 کارشناس ارشد روانشناسی صنعتی سازمانی

دکتری مدیریت کسب وکارdba

کارشناس ارشد پرستاری

سابقه استاد راهنما و مشاور پایان نامه دانشجویان ارشد

سابقه تالیف و ترجمه کتاب 

سابقه چاپ مقالات متعدد علمی در ژورنال علمی پژوهشی معتبر کشور و خارج از کشور

مدیر گروه رشته پرستاری دانشکده علوم پزشکی

عضو شورای تحقیقات قلب و عروق دانشگاه

مدارک


گواهی کوچینگ حرفه ای ۱۲۵ ساعت ACTP از اکادمی FCA

گواهی تاییدصلاحیت PCC از فدراسیون بین المللی کوچینگ  icf

گواهی کوچینگ روانشناسی مثبت گرا

گواهی کوچینگ سلامت

گواهی کوچینگ گروهی از اکادمی fca


مهارت ها


مهارت کوچینگ 

مهارت تدریس 

 مدرس حرفه ای تیپ شناسی MBTI

مهارت تدریس رشد فردی

مهارت مشاوره سلامت جنسی

سوابق شغلی


30 سال سابقه تدریس بعنوان هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی

سابقه بیش از 1000 ساعت کوچینگ حرفه ای

سابقه تدریس مهارت کوچینگ برای مدیران دانشگاه علوم پزشکی

سابقه چندین سال تدریس دردانشگاه

سابقه چندین سال مدیریت

سابقه تدریس مهارت رشد فردی

مدرس مهارت زندگی(مدیریت استرس-خشم -خوداگاهی)

سوابق تحصیلیدکتری مدیرت کسب و کار DBA

کارشناس ارشد روانشناسی صنعتی سازمانی


رزرو جلسه کوچینگ

برای رزرو جلسه باید وارد سایت شوید

تعداد نظرات