درباره من:

مدارک


گواهینامه کوچینگ سطح یک مورد تایید فدراسیون جهانی کوچینگ ICF

مهارت ها


ارتباط موثر

مدیریت زمان و برنامه ریزی

ارزیابی و تحلیل


سوابق شغلی


مسئول آموزش اکادمی فراکوچ

سوابق تحصیلی


کارشناس مدیریت
دوره کوچینگ سطح یک فراکوچ

دوره ابزارهای درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد – ACT

دوره کوچینگ تیمی و گروهی

دوره کوچینگ سازمانی

رزرو جلسه کوچینگ

برای رزرو جلسه باید وارد سایت شوید

تعداد نظرات