درباره من:

کوچ معتبر سطح1. کارشناس ارشد مدیریت MBA. مدرس خودشناسی. مدیر کسب و کار شخصی ... همراهت خواهم بود رضایت و شادی همیشگی را با توجه به توانمندیهای خودت بدست بیاوری و خودشکوفایی را هر لحظه جشن بگیری.

مقالات


مدارک


کوچ سطح یک از موسسه فراکوچ کوچ سطح یک از مرکز آموزش بازرگانی کشور دوره تئوری انتخاب از موسسه انتخاب بهتر دوره کواکتیو کوچینگ از موسسه فراکوچ

مهارت ها


صلاحیتهای کوچینگ: شناسایی توانمندیها و گوهر وجود وتله های تصمیم گیری وباورهای محدود کننده… پرسشگری قدرتمند در محیطی بدون قضاوت با گوش شنوا ارتباط موثر همدلی

سوابق شغلی


کوچ معتبر سطح 1 مدیر کسب و کار شخصی

سوابق تحصیلی


کارشناسی مدیریت بازرگانی کارشناسی ارشد مدیریت MBA

رزرو جلسه کوچینگ

برای رزرو جلسه باید وارد سایت شوید

تعداد نظرات