درباره من:

کارسناس علوم سیاسی گرایش روابط بین الملل روانشناس وکارشناسی ارشدروانشناسی مشاوره خانواده از دانشگاه بین الملل کیش گرایش اصلی خانواده درمانی ودرمان های فردی دانش آموخته آکادمی کلاسر مسلط به زبان انگلیسی CAE طرحواره درمانگر

مقالات


پژوهش های خانواده درمانی رویکرد تجربه گرا و تئوری انتخاب 

مدارک


گواهینامه پایان دوره کوچینگ سطح 1 از آکادمی بین المللی فراکوچ

مهارت های زندگی یک قهرمان از دانشگاه ابن سینا ی گرجستان

آسیب شناسی روانی خانواده از دانشگاه شهید چمران اهواز

NLP از استاد احمد نوری

مدرک پایان دوره ی گلاسر از دکتر علی صاحبی

مهارت ها


روانشناس

کوچ سطح ۱

توانمند سازی والدین

ترجمه و درک متون انگلیسی

توسعه فردی و مهارت های زندگی آگاهانه

سوابق شغلی


روانشناسی و مشاوره ی فردی و خانوادگی 

مشاور و کوچ والدین در مؤسسه ی گوهر نفیس هستی

سوابق تحصیلی


کارشناس ارشد روانشناسی گرایش مشاوره خانواده

کارشناس علوم سیاسی

دانش آموخته آکادمی گلاسر 

طرحواره درمانگر

دانشپذیر سطح ۲ کوچینگ

رزرو جلسه کوچینگ

برای رزرو جلسه باید وارد سایت شوید

تعداد نظرات