درباره من:

دارای گواهینامه ی کوچینگ سطح یک از موسسه بین المللی فراکوچ.دانشجوی زبان انگلیسی

مقالات


مدارک


گواهینامه کوچینگ سطح یک ازموسسه بین المللی فراکوچ و وزارت علوم و بازرگانی

مهارت ها


کوچ 

برگزاری بیش از۲۰۰ساعت جلسات کوچینگ 

مهارت های زیبایی

مترجم زبان انگلیسی

سوابق شغلی


کوچ.

تجربه برگزاری جلسات کوچینگ از سال ۹۸ 

 زیبایی ،

.مترجم زبان انگلیسی.

سوابق تحصیلی


لیسانس زبان انگلیسی

رزرو جلسه کوچینگ

برای رزرو جلسه باید وارد سایت شوید

تعداد نظرات