آخرین نوشته ها
...

 • اگرچه كه محوريت جلسات كوچينگ بر خواست مراجع است. ولي كوچينگ فرايندي است كه در آن كوچ و مراجع توامان از آگاهي و عملگرايي  خودشان و يكديگر بهره مند مي شوند.

منتشر شده توسط فریبا عامریان
...

 • اين جهان و همه مخلوقات آن بر پايه رشد و پيمودن سيري تكاملي آفريده شده است.
 • بنابراين ماكوچ ها مي كوشيم تا با تعهد به رسالت خود در رشد و بالندگي انسان ها در مسير رشد جهاني موثر واقع شويم.

منتشر شده توسط فریبا عامریان
...

 • مربي گري(كوچ)به صلاحيت وابسته است نه به تخصص.
 • همانطور كه ورزشكاراني كه مربي مي شوند لزوما مربيان موفقي نيستند، چراكه از تخصص كافي برخوردارند ولي صلاحيت هاي لازم را ندارند.

منتشر شده توسط فریبا عامریان
...

 • كوچينگ ابزاري براي تحليل،بازتاب و اقدام است.
 • تحليل خواسته مراجع بر اساس شرايط موجود و مطلوب او
 • بازتاب و واكاوي در فرضيات ، ارزش ها و باورهاي مراجع
 • اقدام بر اساس ارزش هاي واقعي و توانمندي هاي كشف شده اش.

منتشر شده توسط فریبا عامریان
...

 • بپذيريم كه هر مراجع فردي است با ويژگي هاي خاص احساسي، رفتاري، باورها، علايق و ارزش هايي كه منحصر به فردست. پس به عنوان كوچ بايد به درك مشابهي نسبت به موضوعات مورد نظرش برسيم.

منتشر شده توسط فریبا عامریان
...

 • پرسشگري در كوچينگ در راستاي گوش دادن و درك مراجع است نه در راستاي رفع كنجكاوي كوچ

منتشر شده توسط فریبا عامریان
...

 • چرا كوچ ممكن است از "نمي دانم" مراجع بترسد؟ شايد كوچ به دنبال تشخيص مشكل مراجع يا ارائه راهكار بر اساس پيش فرض هاي خودش است و نگران است كه نتواند حلقه مفقوده ذهن شلوغ اورا پيدا كند.

منتشر شده توسط فریبا عامریان
...

 • در بعضي مواقع مراجع به صراحت راهكار مسئله خود را ميداند ولي به خاطر گره هاي ذهني درانجام آن راهكار تعلل مي ورزد و لذا كار كوچ كمك به بازگشايي آن گره هاي ذهني مراجع مي باشد.

منتشر شده توسط فریبا عامریان
...

 • شايد يكي از دلايل مهمي كه مراجع به سراغ كوچ مياد اين باشه كه با سوالات كوچ و فكركردن به موضوع از زوايه ديد شخصي ديگر، از تصميم و راهكار ذهن خودش اطمينان حاصل كنه.

منتشر شده توسط فریبا عامریان
...

 • كوچينگ مناسب كسي است كه در وضعيت فعلي نگاه به آينده داردنه كسي كه غرق در گذشته است.بهتر افراد بكمك ساير حاميان تعارضات خود با گذشته راحل و سپس براي رسيدن به وضعيت مطلوب ازكوچ كمك بگيرند. 

منتشر شده توسط فریبا عامریان
دوره های در حال ثبت نام