دلنوشته های فریبا عامریان در فراکوچ

درباره من
دكتراي مديريت و تسهيلگر تغيير و توسعه فردي وسازماني با هدف نوآوري و تغيير مثبت هستم و با افتخار همسفر تو در مسيري مي شوم كه مقصدش هدفي بزرگ و آميخته با ارزش ها و من حقيقي تو خواهد بود و اين مسير تجربه شيرين از نو زيستن را برايت به همراه خواهد داشت.
دسته بندی مطالب