آخرین نوشته ها
...

  • به نظر مي ايد وضعيت مراجع در كوچينگ شبيه جدول هزارتو است. مراجع در گير افكار و ذهنيت و باورهايش است و راه ازاد را از بن بست به سختي تشخيص ميدهد. ولي كوچ از بيرون  به مراجع نگاه ميكند و ميتواند او را به بيرون موقعيت فعلي اش بياورد تا م منتشر شده توسط فریبا عامریان
...

  • يادگيري عميق با اكتشاف درون و رسيدن به اگاهي در گذر زمان ، منتج به رشد مراجع مي شود. و اين فلسفه فرايند كوچينگ است.

منتشر شده توسط فریبا عامریان
...

  • در كوچينگ بعد از بررسي باورهاي مراجع در جهت تقويت يا تغيير رفتار او در راستاي عملگرايي اش قدم برميداريم. از انجايي كه رفتار با فرهنگ تنيده شده است بهتر است در ايجاد ارتباطي موثر  با مراجع فرهنگ او نيز مدنظر قرار گيرد.

منتشر شده توسط فریبا عامریان
...

  • يكي از مهارت هايي كه مراجع در طي جلسات كوچينگ بدست مي آورد توانايي داشتن نگاه همه جانبه به موضوعات است. واين از طريق صلاحيتي است كه كوچ  براي همراهي مراجع احراز كرده است.

منتشر شده توسط فریبا عامریان
...

  • در نقش يك كوچ ، مراقب حرف ها ، رفتار، ادعاها و اظهاراتمان باشيم تا وجهه كوچ و كوچينگ و فعالان اين حوزه را خدشه دار نكنيم.

منتشر شده توسط فریبا عامریان
...

  • در طي فرايند كوچينگ، كوچ و مراجع به ظاهر به دنبال حل مسئله مراجع هستند ولي در واقع رشد و تغييرات مثبت مراجع مدنظر مي باشد.

منتشر شده توسط فریبا عامریان
...

  • در طي فرايند كوچينگ مراجع ياد ميگيرد تا عميق تر و خلاقانه تر به مسائلش نگاه كند.

منتشر شده توسط فریبا عامریان
...

  • كوچينگ يك سبك مربي گري مسئوليت سپارانه  است. افراد رو به تفكر  وبعد تصميم تشويق ميكنه.

منتشر شده توسط فریبا عامریان
...

  • در كوچينگ ميدانيم كه دانستن لزوما توانستن نيست،خيلي ها خيلي چيزها ميدانند ولي عمل نميكنند.بنابراين نيازمند شفاف سازي منابع و موانع عملكردي مراجع هستيم.

منتشر شده توسط فریبا عامریان
...

  • فریبا عامریان
دوره های در حال ثبت نام