آخرین نوشته ها
...


شنيده شدن
ادر جلسات كوچينگ این عوامل ناخوشايند را تجربه نخواهيد كرد: پيش فرض،قضاوت، تعميم افراطي، ذهن خواني، ناديده گرفتن، خودبزرگ كردن و كوچك كردن ديگري و ... و شما عميقا شنيده شدن رو لمس ميكنيد و باز هم شاهد معجزه كوچينگ خواهيد بود.
سطوح شنيدن:
1. ناديده گرفتن، گوش كرديم اما اصلا نشنيديم!(حين انجام كار و تماشاي تلويزيون)
2. تظاهر كردن: تظاهر ميكنيم كه داريم ميشنويم، گاهي سري هم تكان ميدهيم
3. گزينشي: مواردي كه مايليم ميشنويم (عملي غيرحرفه اي در جهت فرار از مسيوليت)
4. منتشر شده توسط انسیه توفیقی

...

یک کوچ هیچ دانشی نسبت به موضوع مراجع ندارد و با ذهنی خالی اقدام به پرسیدن سوالات مناسبی میکند که باعث روشن شدن موضوع میشود.

منتشر شده توسط حسین علی رضایی
...

کوچینگ یک روند خلاقانه است که در آن مراجع با پتانسیل درونی خود خلق میکند.

کوچی به تفکر وادار میشود و یاد میگیرد که به حد اکثر توانمندی خود دست پیدا کند.

منتشر شده توسط حسین علی رضایی
...

  • اگر رفتارمان برخلاف ارزش هايمان باشد رضايت از خود ايجاد نمي گردد.
  • حال چرا رفتارمان بر خلاف ارزش هايمان است؟ شايد ارزش هايمان به درستي انتخاب نشده و يا از ديگران و جامعه وام گرفته شده است ودر راستاي معناي زندگي ما نيست.

منتشر شده توسط فریبا عامریان
...

  • موضوعي كه باهدف كوچينگ(عملگرايي بر پايه روانشناسي مثبت نگر) هم راستا است توجه به هويت خلق شده مراجع درآينده است.با بررسي معناي زندگيش براي خلق معنايي جديد وقدرتمند بر اساس ارزش هاي جديد وبا تغييراتي جديد او را همراهي ميكنيم.

منتشر شده توسط فریبا عامریان
...

همراهي و مشاركت كوچ با كوچي  درقالب يك تيم وبا هدفي مشترك، تسهيلگر سفري است كه با بازگشت كوچي به درونش آغاز ميگردد.

منتشر شده توسط فریبا عامریان
...

دانش كوچ در ابتدايي ترين سطوح كوچينگ در درك موضوعات و مفاهيم بيان شده مراجع كمك كننده است. دانش تجربه شده ، نهادينه شده و كاربردي شده كوچ  اعتمادساز و تاثير گذار است. 

منتشر شده توسط فریبا عامریان
...

به نظر مي رسد در مراحل اوليه جلسات كه نياز به شناخت مراجع از خودش مي باشد  دانش تخصصي كوچ مورد نياز نيست ولي در مراحل بعدي چنانچه موضوع مراجع، بررسي تكنيك ها وروش هايي از پيش تعيين شده در جهت عملگرايي اش باشد دانش تخصصي كوچ راهگشا و كمك كننده

منتشر شده توسط فریبا عامریان
...

براي پيشبرد اهداف در جلسات ،تسلط به مهارت هاي كوچينگ به تنهايي كافي است و كوچ بدون پيش فرض از وضعيت مراجع وبا كمك خود او به ترسيم نقشه راه رسيدن به دنياي مطلوبش مبادرت مي ورزد.

منتشر شده توسط فریبا عامریان
...

استفن کاوی: کوچ های بزرگ نه متولد می‌شوند و نه ساخته می‌شوند! کوچ های بزرگ انتخاب می‌کنند که کوچ های بزرگی باشند.

منتشر شده توسط یگانه فیاضی
دوره های در حال ثبت نام