آخرین نوشته ها
...

چه لذتی بالاتراز حل مشکل دیگران .آن هم به دست خودشان و همراهی تو؟

این است معجزه ی کوچینگ🙂

منتشر شده توسط فاطمه نظری
...

زندگی برای من دو بخش است:

زندگی قبل از کوچینگ😕

زندگی بعداز کوچینگ😍

منتشر شده توسط فاطمه نظری
...

بزرگترین نیکی شما در حق دیگران این نیست که بخشی از ثروت خود را به آنها ببخشید،بلکه این است که ثروت های خودشان را بر آنها آشکار سازید   "دیزریلی"

          Nasrin Shaerzade


< منتشر شده توسط نسرین شاعرزاده

...

"پروانه را دنبال نکن ، باغچه ات را مرتب کن، پروانه خواهد آمد ."

منبع :؟

منتشر شده توسط طاهره عبادی
...

فصل جدید زندگی من با آموختن کوچینگ شروع میشه ،

منتشر شده توسط سیدحجت قریشی
...

کوچینگ یعنی مسیری برای تغییری شگرف در زندگی، رهایی از پیله محدودیتها

منتشر شده توسط محسن سالار پیشه
...

با کوچینگ  اورست خودم را کشف کردم و در حال صعودش هستم .بیس کمپ من فراکوچ شد و رسالتم ادامه این زنجیره است.

با کوچینگ میتوانم به جای اینکه همه را به یک قله اورست ببرم کمک کنم اورست خودشون را پیدا کنند و از صعودش لذت ببرند و همه قله ها و منتشر شده توسط حامی طاهری

...

مربیگری، گفتگوی میان دو نفر است، اما وجه تمایز این گفتگو، تاثیرگذاری آن بر شخص مقابل است،. گفتگوی موثر مربیگری، بر فهم، یادگیری، رفتار و پیشرفت فرد تاثیر می گذارد. 

منتشر شده توسط ناهید زمانی
...

کوچینگ فراتر از یک حرفه می تواند یک فرهنگ جدید و پاسخی به نیاز جامعه امروز برای بهتر زیستن باشد

منتشر شده توسط نسرین شاعرزاده
...

بهترین و مطمئن ترین راه موفقیت از گذرگاه شفاف و جذاب کوچینگ می گذرد.

منتشر شده توسط عارف شمس
دوره های در حال ثبت نام