آخرین نوشته ها
...

من این توانایی و در خودم دیدم که به انسانها کمک کنم تا تواناییهاشونو بشناسن و خودشون و کشف کنن.(با همراهی و همدلی موثرم).

منتشر شده توسط مریم آلاشتی
...

تمامیت یعنی :

انجام درست ترین کار ممکن و پذیرفتن مسوولیت 

چه سخت چه آسان در تمام لحظات زندگی 

منتشر شده توسط امیر رضا میرکریمی
...

همچون آیینه خاموش باشیم. 

بگذاریم افراد با خودشان مواجه شوند. آن زمان می‌توان چراغی در تاریکی روشن کرد و شانه به شانه همسفر شد و تا روشنایی و حقیقت پیش رفت، آنجا که فرد خودش به وضوح تمام نادیده‌های خویش را می‌بیند و به کار می‌بندد.

منتشر شده توسط فاطمه نورانی نهاد
...

تمامیت از خودمان شروع میشود. تمامیت چیزی نیست که گاهی داشته باشیم و گاهی نداشته باشیم، یعنی حتی اگر کسی نیست، در تنهایی خودمان هم تمامیت داشته باشیم. 


منتشر شده توسط فاطمه نورانی نهاد
...

سه عامل مهم اثربخشی کارتیمی:

مسئولیت وپاسخگوئی،مهارت ها و تعهد 

عدم اشراف مدیران به کارتیمی میتواند یکی از عوامل انحطاط سازمان،شرکا یاهرفعالیتی باشد.

چون سازمان فی نفسه زایده ی تیم و شورا ومشورت است.

منتشر شده توسط محمد ولي پور
...


فردی که تمامیت دارد، بدون توجه به اینکه چه کسی رفتارش را می‌بیند، اصول اخلاقی را رعایت می‌کند و کار درست را انجام می‌دهد. تمامیت، پایه و اساس برقراری روابط و اعتمادسازی بین همکاران محسوب می‌شود و یکی از ارزش‌های اساسی است که کارفرمایان منتشر شده توسط فاطمه نظری

...

همدلی یعنی آن چه را که دیگری احساس می‌کند، به سرعت آذرخش حس کنیم و بدانیم که خطا نکرده‌ایم. گویی دل ما از سینه برون جسته تا در سینه‌ی دیگری منزل کند.

همدلی چون شاخکی در وجود ماست که با آن موجودات زنده را لمس می‌کنیم؛ خواه برگ درخت باشد یا ان منتشر شده توسط نسرین شاعرزاده

...

همدلی یعنی آن چه را که دیگری احساس می‌کند، به سرعت آذرخش حس کنیم و بدانیم که خطا نکرده‌ایم. گویی دل ما از سینه برون جسته تا در سینه‌ی دیگری منزل کند.

همدلی چون شاخکی در وجود ماست که با آن موجودات زنده را لمس می‌کنیم؛ خواه برگ درخت باشد یا ان منتشر شده توسط نسرین شاعرزاده

دوره های در حال ثبت نام