آخرین نوشته ها
...

 • وقتي ذهنيت مراجع شفاف ميگردد. منابع و موانع را واضح تر مي بيندو قادر است با تقويت مهارت هاي ذهني با تكيه بر روانشناسي مثبت نگر ، از  كنترل رفتارش در جهت اجرايي نمودن خواسته اش بهر ببرد.

منتشر شده توسط فریبا عامریان
...

 • چرا براي كمك به مراجع در تقويت ويا بهبود عملگرايي اش، سراغ بازكردن گره هاي ذهني او مي رويم؟ شايد به اين دليل باشد كه عملگرايي بسيار به ذهنيت وابسته است.

منتشر شده توسط فریبا عامریان
...

 • برگزاري جلسات كوچينگ چهارچوبي دارد كه با خلاقيت و نوآوري در پرسشگري و بازخورد ميتوانيد جلسات موثرتري را در چهارچوب آن برگزار نماييد.

منتشر شده توسط فریبا عامریان
...

 • اگرچه كه محوريت جلسات كوچينگ بر خواست مراجع است. ولي كوچينگ فرايندي است كه در آن كوچ و مراجع توامان از آگاهي و عملگرايي  خودشان و يكديگر بهره مند مي شوند.

منتشر شده توسط فریبا عامریان
...

 • اين جهان و همه مخلوقات آن بر پايه رشد و پيمودن سيري تكاملي آفريده شده است.
 • بنابراين ماكوچ ها مي كوشيم تا با تعهد به رسالت خود در رشد و بالندگي انسان ها در مسير رشد جهاني موثر واقع شويم.

منتشر شده توسط فریبا عامریان
...

 • مربي گري(كوچ)به صلاحيت وابسته است نه به تخصص.
 • همانطور كه ورزشكاراني كه مربي مي شوند لزوما مربيان موفقي نيستند، چراكه از تخصص كافي برخوردارند ولي صلاحيت هاي لازم را ندارند.

منتشر شده توسط فریبا عامریان
...

 • كوچينگ ابزاري براي تحليل،بازتاب و اقدام است.
 • تحليل خواسته مراجع بر اساس شرايط موجود و مطلوب او
 • بازتاب و واكاوي در فرضيات ، ارزش ها و باورهاي مراجع
 • اقدام بر اساس ارزش هاي واقعي و توانمندي هاي كشف شده اش.

منتشر شده توسط فریبا عامریان
...

 • بپذيريم كه هر مراجع فردي است با ويژگي هاي خاص احساسي، رفتاري، باورها، علايق و ارزش هايي كه منحصر به فردست. پس به عنوان كوچ بايد به درك مشابهي نسبت به موضوعات مورد نظرش برسيم.

منتشر شده توسط فریبا عامریان
...

 • پرسشگري در كوچينگ در راستاي گوش دادن و درك مراجع است نه در راستاي رفع كنجكاوي كوچ

منتشر شده توسط فریبا عامریان
...

 • چرا كوچ ممكن است از "نمي دانم" مراجع بترسد؟ شايد كوچ به دنبال تشخيص مشكل مراجع يا ارائه راهكار بر اساس پيش فرض هاي خودش است و نگران است كه نتواند حلقه مفقوده ذهن شلوغ اورا پيدا كند.

منتشر شده توسط فریبا عامریان
دوره های در حال ثبت نام