دلنوشته های ناهید زمانی در فراکوچ

درباره من
شکوه از پیله مکن پروانگی آغاز کن هر جای زندگی، که می بینی نمی تونی خودِ واقعی ت باشی همان جا، نقطه ی رشد تو هست
دسته بندی مطالب