دلنوشته های محمدهادی روشنی در فراکوچ

درباره من
محقق بازار هستم تجربه تحقیقات و تحلیل بازار در دهها کشور را در پنج قاره را دارم تا زنده ام خواهم آموخت آنچه یاد میگیرم بیدریغ و با عشق به دیگران یاد میدهم
دسته بندی مطالب