دلنوشته های مهدی پرهیزکار در فراکوچ

درباره من
دیجیتال مارکتر، دانشجوی مدیریت، صادرکننده جوان، معلم «کارآفرینی» هنرستان استارتاپی رکاد، کوچ 33 شخص حقیقی، عضو انجمن اقتصاددانان ایران و انجمن علمی بازاریابی، سابقه‌ی سخنرانی در دانشگاه‌ها و سازمان‌ها، منتور و داور رویدادهای استارتاپ ویکند و یک شاگرد
دسته بندی مطالب