دلنوشته های حامی طاهری در فراکوچ

درباره من
محقق علوم ورزشی هستم و در حال حاضر در پروژه دکتری WHO فعالیت دارم.دونده کوهستان هستم و زندگی برایم مصداق کوهستان را دارد . با کوچینگ توانستم اورست خودم را کشف کنم و در حال صعودش هستم.و رسالتم همین هست تا کمک کنم آدمها اورست خودشان را پیدا کنند.
دسته بندی مطالب