دلنوشته های فاطمه پرکنی در فراکوچ

درباره من
سوابق كارم:مربي دانشكده و مترون بيمارستان و سوپروايزرو سر پرستار و مسئول فني مركز معلولين ذهني و دوره nlpو كسب وكار و حال خوب دكتر اقبالي نسب و دوره اقاي گل محمدي را هم گذراندم و دانشجو كارشناسي ارشد مشاوره شغلي هستم
دسته بندی مطالب