درباره من:

ناهید زمانی هستم که سه سال هست در فضای کوچینگ مشغول به یادگرفتن و یاد دادن هستم، در حال حاضر مربی و مدرس مهارتهای کوچینگ در موسسه بین المللی فراکوچ هستم و همینطور در مقطع بین المللی در حال یادگیری کوچینگ

مقالات


مدارک


کوچینگ سطح یک 

تئوری انتخاب 

مهارتهای زندگی

مهارت ها


کوچینگ سطح یک بازاریابی و فروش مربی مهارتهای زندگی

سوابق شغلی


85-92 ،مشاور تحصیلی در موسسه قلم چی و دبیرستان 96 تا اکنون ،مشاور امور بیمه ی 98 تا اکنون، لایف کوچ 1400، مربی و منتور کوچ

سوابق تحصیلی


لیسانس ریاضی محض 

فوق لیسانس مدیریت منابع انسانی

رزرو جلسه کوچینگ

برای رزرو جلسه باید وارد سایت شوید

تعداد نظرات