درباره من:

محمدرضا علیا کارشناس عمران و شاغل در شهرداری تهران سابقه ده سال مدیریت موفق صاحب امتیاز اپلیکیشن لونه کوچ معتبر از گروه ۳۳ پشتیبان علمی گروه ۴۸ آبزرور گروه مسیر شکوفایی

مقالات


کسب مهارت کوچینگ و منتورینگ در موسسه فراکوچ

شرکت در دوره مبانی روان شناسی خانم دکتر عزیزی


مدارک


کوچینگ سطح ۱ از مرکز آموزش بازرگانی

منتورینگ از موسسه فراکوچ

کوچ معتبر سطح ۱ از موسسه فراکوچ

مهارت ها


کوچینگ توسعه فردی و سازمانی

آبزرو جلسات کوچینگ کوچها

ارتباط موثر

مدرس اینستاگرام مارکتینگ

طراحی و تنظیم بوم مدل کسب و کار

همراهی در تهیه و تنظیم خط مشی سازمانی


سوابق شغلی


کارمند رسمی شهرداری تهران با سابقه ده سال مدیریت 

صاحب امتیاز اپلیکیشن لونه اولین اپلیکیشن تخصصی حیوانات

سوابق کوچینگی

پشتیبان علمی گروه ۴۸

آبزرور گروه مسیر شکوفایی

سوابق تحصیلی


کارشناس عمران ساختمان سازی

رزرو جلسه کوچینگ

برای رزرو جلسه باید وارد سایت شوید

تعداد نظرات