...

دوره 64 آموزش کوچ سطح 1

قیمت:

12,900,000 تومان

مدت زمان دوره (ساعت): 60 ساعت

مدت دوره (روز/هفته/ماه): 6 ماه

تاریخ شروع دوره: 1401/03/15

تاریخ اتمام دوره: 1401/06/31

توضیحات:

به زودی ...